Lidí se bojí jen ten, kdo je nezná.
-- GoetheHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Seznam symbolů

Velká písmena

   Symbol      Jednotka   Rozměr Veličina
Q J m2.kg.s-2 teplo
T K K termodynamická teplota
P W m2.kg.s-3 výkon
V.m-1 m·kg·s-3·A-1 intenzita elektrického pole
A.m-1 A.m-1 intenzita magnetického pole
C.m-2 m-2.s.A elektrická indukce
T kg.s-2.A-1 magnetická indukce
I A A elektrický proud
U V m2.kg.s-3.A-1 elektrické napětí
L m m charakteristický rozměr (např. průměr trubky)
A.m-2 A.m-2 hustota elektrického proudu
Qe J m2.kg.s-2 zářivá energie
Me W.m-2 kg.s-3 intenzita vyzařování
W.m-2 kg.s-3 intenzita vyzařování absolutně černého tělesa
M W.m-3 kg.m-1.s-3 spektrální(monochromatická) intenzita vyzařování
W.m-2 kg.s-3 spektrální intenzita vyzařování absolutně černého tělesa
Ie W.m-2.sr-1 kg.s-3.sr-1 intenzita záření

Malá písmena

   Symbol      Jednotka   Rozměr Veličina
t s s čas
m kg kg hmotnost
v m.s-1 m.s-1 rychlost
p Pa m-1.kg.s-2 tlak
cp J.kg-1.K-1 J.kg-1.K-1 měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku
q W.m-2 kg.s-3 hustota tepelného toku

Řecká písmena

   Symbol       Jednotka Rozměr Veličina
ρ kg.m-3 kg.m-3 hustota (měrný objem)
C.m-3 m-3.s.A objemová hustota volného náboje
φ - - konfigurační faktor
λ W.m-1.K-1 m.kg.s-3.K-1 tepelná vodivost
η Pa.s m-1.kg.s-1 dynamická viskozita
ν m2.s-1 m2.s-1 kinematická viskozita
α W.m-2.K-1 kg.s-3.K-1 součinitel přestupu tepla
Wb m2.kg.s-2.A-1 magnetický indukční tok
Ψ C s.A elektrický indukční tok
Φe W m2.kg.s-3 zářivý tok
ΦT W m2.kg.s-3 tepelný tok
K-1 K-1 součinitel objemové roztažnosti
μ H.m-1 m.kg.s-2.A-2 permeabilita
ε F.m-1 m-3.kg-1.s4.A2 permitivita
ε - - emisivita
S.m-1 m-3.kg-1.s3.A2 měrná vodivost
- - topný faktor tepelného čerpadla
- - součinitel pohltivosti
- - součinitel odrazivosti
- - součinitel propustnosti
m-1 m-1 součinitele absorpce
m-1 m-1 součinitele rozptylu
m-1 m-1 součinitel útlumu

Fyzikální konstanty

   Symbol       Jednotka/Rozměr    Hodnota Veličina
R J.K-1.mol-1 8,31 molární plynová konstanta
σ W.m−2.K−4 5,669236.10−8 Stefanova-Boltzmannova konstanta
k J.K−1 1,3806503.10−23 Boltzmannova konstanta
h J.s 6,6260693.10−34 Planckova konstanta
H.m-1 1,256637.10-6 permeabilita vakua
F.m-1 8,854187818.10-12   permitivita vakua
g N.kg-1 9,81 gravitační zrychlení
c m.s-1 299792458 rychlost eletromagnetického záření ve vakuu

Bezrozměrná kritéria

   Symbol       Definice    Název kritéria
Nu Nusseltovo číslo
Pr Prandtlovo číslo
Re Reynoldsovo číslo
Gr Grashofovo číslo
Fo Fourierovo číslo
Bi Biotovo číslo
Ra Rayleighovo číslo


Otevřená oborová encyklopedie elektrotepelné techniky, © 2005 N. Burbaki

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-32) byla změněna 22:37 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.