Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.
-- La BruyereHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Semestrální práce z předmětu B1B15EN1 - Elektroenergetika 1

Zadání

1. Parametry vedení

Pro daný typ stožáru (podle napěťové hladiny 110 kV nebo 220 kV viz stozar.pdf(info), bližší specifikace N+X viz zadanizkraty.xls(info)) určete parametry vedení - provozní indukčnost, provozní impedanci, provozní kapacitu a vlnovou impedanci. Jaké bude napětí na začátku 100 km dlouhého homogenního vedení s vypočtenými parametry, je-li jeho konec naprázdno?

 • Vedení uvažujte pro výpočet se zemnicími lany a transponované.
 • Délku izolátorového závěsu u nosného stožáru uvažujte 1,5 m pro hladinu 110 kV a 3 m pro hladinu 220 kV (dle obr.). Uchycení zemnicího lana uvažujte ve výši vrcholu stožáru.
 • Poloměr vodiče, činitel "ksi", odpor vodiče či další parametry si zvolte dle libovolného vhodného zdroje (např. materiály v param-vedeni.rar(info)).
 • Napětí na konci vedení ve stavu naprázdno je rovno jmenovitému. Uvažujte symetrickou napájecí soustavu, resp. symetrické proudové zatížení.

2. Zkrat

Určete rázový zkratový proud a rázový zkratový výkon trojfázového zkratu v místě A, B nebo C dle zadání (schéma viz zadani_zkraty110_2018.png nebo zadani_zkraty220_2018.png).

 • Pro vedení počítejte pouze s reaktancí určenou z L v první části práce.
 • Vedení V1 a V2 jsou identická.
 • Výkony generátorů a příslušných transformátorů jsou shodné. U soustavy je zadán její trojfázový zkratový výkon.
 • Převody transformátorů odpovídají jmenovitým napěťovým hladinám.
 • Vnitřní napětí všech zdrojů přispívajících do zkratu považujte za jmenovité.
 • Jednotky v zadání (zadanizkraty.xls(info)): (MVA, %, %, MVA, km, kV)

3. Výpočet úbytků napětí ve střídavé síti vn (schéma viz zadani_ubytky.png)

 • U okružně napájené distribuční sítě 22 kV známe napětí napáječe (rovno jmenovitému napětí) a symetrickými odběry dané trojfázovým činným výkonem, účiníkem a jeho charakterem.
 • Podélná provozní impedance vedení (Ohm/km) je v celé síti konstantní, jedná se o homogenní vedení. Příčné parametry zanedbejte.
 • Výkony jsou definovány pro jmenovité napětí.
 • U úbytku nezanedbávejte jeho imaginární část (počítejte ho jako fázor, tj. komplexně).
 • Určete místo (bod odběru či napájení) s nejnižším a nejvyšším fázovým napětím a velikost fázového napětí v těchto místech.
 • Nakreslete fázorový diagram napětí pro všechny uzly počítané okružní sítě.
 • Vypočítejte celkové činné ztráty v okružní síti.
 • Jednotky v zadání (zadaniubytky.xls(info)): (MW, - (cos fi), km, Ohm/km)

Práci odevzdejte elektronicky jako řádně okomentovaný soubor vypracovaný v SW Mathematica, Matlab nebo MS Excel svému cvičícímu z předmětu B1B15EN1 (viz rozvrhy) do zápočtového týdne, tj. do 24.5.2019. Do řešení uveďte číslo svého zadání.
Práce je podmínkou zápočtu, bez jejího úspěšného vypracování a zhodnocení nelze vykonat zkoušku.

Zadání hodnot (dle pořadí zapsaných studentů na předmět B1B15EN1), schémata sítí a typy stožárů jsou dole v příloze.

Přejeme Vám mnoho veselých chvil strávených při vypracovávání semestrální práce!

Přílohy

param-vedeni.rar Info on param-vedeni.rar 97728 bytes
stozar.pdf Info on stozar.pdf 1502990 bytes
zadani_ubytky.png Info on zadani_ubytky.png 10806 bytes
zadani_zkraty110_2018.png Info on zadani_zkraty110_2018.png 31885 bytes
zadani_zkraty220_2018.png Info on zadani_zkraty220_2018.png 32074 bytes
zadaniubytky.xls Info on zadaniubytky.xls 36864 bytes
zadanizkraty.xls Info on zadanizkraty.xls 26624 bytes
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-50) byla změněna 15:57 09.04.2019 uživatelem strakli1.