Pamatuji si určité věci, které se možná nikdy nestaly, ale které se tím, jak si je připomínám, stávají.
-- PinterHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
   Liberalizovaný energetický trh


Jak je organizován krátkodobý trh s elektřinou?

Obchodování probíhá tak, že odběratel zveřejní závaznou poptávku po daném množství silové elektřiny v daném čase. Tato poptávka má podobu závazku, že daný subjekt závazně odkoupí zveřejněné množství silové elektřiny za cenu nižší nebo rovnu té, kterou uvedl. Nabídka na prodej silové elektřiny potom znamená závazek, že nabízené množství účastník trhu prodá v daném čase, pokud bude výsledná cena vyšší nebo rovna té, kterou uvedl. Obchoduje se 24 obchodních hodin následujícího obchodního dne (Organizovaný krátkodobý obchod - OKO), popřípadě i jiné obchodní periody (Organizovaný denní obchod - ODO). Pro každou obchodní hodinu pak operátor trhu sestaví nabídkovou a poptávkovou křivku a na základě jejich průsečíků pak dojde k nalezení rovnovážného stavu. Ten udává množství elektřiny a jednotnou cenu, za k kterou bude v danou obchodní hodinu prodávána.


Pro podrobnější informace se podívejte na stránky Operátora trhu s elektřinou


Existují i jiné způsoby, jak lze s elektřinou obchodovat?

Ano, například dvoustranné obchody se silovou elektřinou. Tohoto systému obchodování se mohou účastnit držitelé licencí na výrobu, obchod a distribuci (pro potřeby chráněných zákazníků) elektřiny a také oprávnění zákazníci mající uzavřenou příslušnou smlouvu s operátorem trhu. Do informačního systému trhu se silovou elektřinou pak zadají údaje o množství nasmlouvané elektřiny členěné podle míst odběru a po jednotlivých hodinách obchodního dne. Operátor trhu zadané hodnoty prověří a o případných nesrovnalostech pak informuje dotčené subjekty. V tomto systému se přesouvá pochopitelně oproti organizovanému krátkodobému obchodu mnohem větší odpovědnost na jednotlivé jeho účastníky. V první fázi liberalizace trhu s elektřinou v ČR budou dvoustranné dohody o dodávkách silové elektřiny uzavírány nejpozději do 12. hodiny dva dny před dnem, kdy má být dodávka uskutečněna. Později se tato lhůta sníží tak, aby se systém blížil obchodování v reálném čase.


Jaká jsou tedy základní organizační schémata trhu s elektřinou?

Model Single buyer
Jedná se o centralizovaný model organizování trhu. Hlavní úlohu hraje v tomto systému nezávislý centrální organizátor trhu, který od všech výrobců vykupuje, nejčastěji formou dražby, podle pevně stanovených pravidel elektřinu a tu pak prodává do distribuce. Tento organizátor může mít zároveň i určité regulační kompetence anebo být například i provozovatelem přenosové soustavy. Podstatný je zde ale ten fakt, že na takto organizovaném trhu existuje jediný subjekt nakupující elektřinu od výrobců a prodávající ji odběrartelům. Je aplikovaný například v Anglii a Walesu. Tento model je narozdíl od modelu TPA méně organizačně náročným, zároveň je však mnohem méně liberálním.

Model TPA – Přístup třetích stran
V tomto případě se jedná o model decentralizovaný. Vychází se z akceptování faktu, že přenosová soustava a regionální distribuční společnosti jsou přirozené monopoly a proto je na tomto poli vyloučena konkurence. Hospodaření těchto subjektů je tedy nutné regulovat. Regulace se v tomto případě orientuje na stanovení poplatků za přenos a distribuci energie a na stanovení podmínek, jakým požadavkům ostaních účastníků trhu musí či nemusí provozovatelé přenosové a distribuční soustavy vyhovět. Dále se předpokládá uzavírání bilaterálních smluv mezi výrobci a konečnými odběrateli elektrické energie. V tomto modelu se zpočátku vyskytují dvě kategorie konečných odběratelů. Jedná se o tvz. oprávněné a chráněné zákazníky. Oprávněný zákazník je subjekt odebírající ve stanoveném období větší než nejmenší předepsané množství elektrické energie. Toto množství je stanoveno regulačním úřadem. Oprávněný zákazník má právo volby dodavatele elektřiny a v určitých případech je tento odběr uskutečňován již z přenosové soustavy. Chráněný zákazník má právo na odběr elektrické energie z místní distribuční soustavy a to za regulované ceny. V budoucnu budou všichni koneční odběratelé elektřiny na trhu oprávněnými zákazníky. Důležitým momentem je tedy v tomto modelu stanovení poplatků za přenos a distribuci elektrické energie. Jejich výše je stanovena na základě pravidla, že tyto poplatky mají pokrýt náklady spojené s přenosem a distribucí elektřiny a mají dopomoci provozovateli těchto soustav k vytvoření zisku umožňujícího další technický rozvoj těchto soustav.


Zpět

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-2) byla změněna 21:31 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.