Pamatuji si určité věci, které se možná nikdy nestaly, ale které se tím, jak si je připomínám, stávají.
-- PinterHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Témata diplomových a bakalářských prací 2017/18

Název Typ práce Vedoucí Rezervace
Laboratorní úloha pro diagnostiku vysokonapěťových svodičů přepětí
- Popis konstrukce a parametrů svodičů přepětí vn a vvn, návrh měřicího pracoviště pro ověření parametrů podle ČSN
BP Radek Procházka Rezervovaná
Ověření frekvenčních vlastností proudových bočníků
- Praktické měření, rešerše a teorie použití proudových bočníků.
BP Jan Hlaváček Volná
Možnosti měření elektrických a magnetických veličin pomocí optických metod
- Rešeršní činnost v oblasti optických senzorů pro měření napětí a proudů, praktické měření, BGO krystaly, optická vlákna.
BP Jan Hlaváček Volná
Ověření vlastností vysokonapěťových transformátorů pro vysokofrekvenční aplikace
- Rešerše použití nanokrystalických jader pro vn transformátory, praktické měření frekvenčních charakteristik na již zrealizovaných transformátorech.
BP Martin Kněnický Volná
Problematika napěťových zkoušek vysokonapěťových zkoušeček
- Rešerše a teoretický rozbor testování vn zkoušeček, vliv superponované vf složky na prahové napětí, praktické měření.
BP Martin Kněnický Volná
Měření na svodičích přepětí při nestandardním napěťovém namáhání
- Rešerše a teoretický rozbor chování svodičů přepětí při napěťovém namáhání o frekvenci 50 Hz se superponovanou vf složkou, praktické měření.
BP Martin Kněnický Rezervovaná
Magnetické vlastnosti dělených nanokrystalických transformátorových jader
- BP: Rešerše a teorie použití nanokrystalických materiálů pro jádra transformátorů, řezání nanokrystalických jader, vlastnosti dělených nanokrystalických jader, praktická měření.
- DP: BP + návrh a realizace transformátoru s nanokrystalickým děleným jádrem pro měření proudu.
DP/BP Jan Hlaváček Volná
Vliv zašpinění izolátorů/kabelových koncovek na jejich elektrické parametry
- BP: Rešerše vlivu zašpinění na elektrické parametry, vytvoření vzorků zašpiněných izolátorů/kabelových koncovek - postupné vytváření vrstev nečistot dle normy, praktické měření vytvořených vzorků.
- DP: BP + model čistého a špinavého izolátoru/kabelové koncovky metodou konečných prvků (softwarem metodou FEM).
DP/BP Martin Kněnický Volná
Matematické modely pro stanovení přeskokového napětí závěsných izolátorů
- Popis fyzikálních procesů výstavby výbojů podél izolátorového řetěze při AC, DC a impulzním napěťovém namahání, sestavení matematických modelů a jejich experimentální ověření
DP Radek Procházka Volná
Konstrukce speciálního děliče napětí
- podrobnosti budou doplněny.
DP Jan Hlaváček Volná
Systém pro detekci klouzavých výbojů
- Návrh a realizace systému pro detekci a snímání klouzavých výbojů pomocí CCD kamery, ověření systému měřením klouzavých výbojů.
DP Radek Procházka Volná
Tepelný model vysokonapěťové koncovky při nestandardním napěťovém namáhání
- Teorie tepelného namáhání kabelové koncovky při nestandardním napěťovém namáhání, realizace tepelného modelu metodou konečných prvků (softwarem metodou FEM) při průběhu napětí o frekvenci 50 Hz se superponovanou vf složkou, ověření praktickým měřením.
DP Martin Kněnický Volná
Případná témata pro studenty jiných kateder
Modernizace ovládání vysokonapěťových střídavých zdrojů v Laboratoři vysokých napětí
- Návrh a realizace centralizovaného automatizovaného ovládání jednotlivých zdrojů v rámci Laboratoře vysokých napětí. Práce vyžaduje znalost programování ovládacích mikroprocesorů (Raspberry Pi/Arduino) v jazyku Python nebo C++. Pro podrobnosti kontaktujte vedoucího Laboratoří vysokých napětí.
BP/DP - Volná

Při zájmu o některé z uvedených témat kontaktujte vedoucího práce, který Vám vytvoří konkrétní zadání závěrečné práce v KOSu.
Kromě uvedených konkrétních témat je možno vybírat a poté s vedoucím práce vytvořit jiné téma z okruhů rámcových témat.

Rámcová témata z Laboratoře vysokých napětí

Na základě zájmu o dané rámcové téma je ve spolupráci s vedoucím práce vytvořeno konkrétní téma bakalářské či diplomové práce. V současné době jsou vypsána následující rámcová témata:

NázevStručný popis
Měření vysokých napětí a velkých proudůUžívaná měřicí zařízení a jejich vlastnosti, statistické zpracování výsledků měření, přesnost měření a jeho vyjadřování
Zkušební zdroje vysokých napětíZdroje stejnosměrné, střídavé, impulzní a rezonanční, jejich vlastnosti a navrhování
Zjišťování elektrostatických políMěřicí metody, výpočty polí praktických uspořádání, modelování polí
Diagnostika elektrických zařízeníModerní diagnostické metody, diagnostika kapalných izolantů, točivých elektrických strojů a transformátorů, napěťové zkoušky
Elektrické výboje v elektroenergeticeKoróna a její využití, koróna na vedení, klouzavé výboje, částečné výboje
Rázové jevy v transformátorechChování transformátoru při impulzním namáhání, modelování transformátorů, linearizace rozložení napětí
Přepětí a koordinace izolaceDruhy přepětí, přepěťové ochrany a jejich vlastnosti, koordinace izolace

Obhájené závěrečné práce z Laboratoře vysokých napětí (od r. 2006)

Diplomové práce

2018
Branný Jan Spolehlivost dodávky elektrické energie v kabelových sítích distribuční soustavy
Dubný Pavel Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř
Hába Tomáš Numerické modely klouzavých výbojů ve střídavém elektrickém poli
2017
Serikbayev Dias Měření napětí a proudů v moderních vysokonapěťových rozvodnách
Šefl Ondřej Stárnutí izolačních materiálů při nestandardním napěťovém namáhání
2016
Mizner Martin Ověření elektrické pevnosti izolátoru elektrostatického odlučovače
Vodrážka Filip Rekonstrukce rázového generátoru
2015
Cmíral Jan Vysokonapěťové kapalinové děliče pro měření rychlých přechodných dějů
Schneider Michael Měření činných ztrát při malých účincích
Zárybnický Jiří Přeskokové charakteristiky izolátorů při umělém znečištění
2013
Dostál Jaroslav Systém pro měření a vyhodnocení dielektrické spektroskopie v časové oblasti
Kněnický Martin Realizace vysokonapěťového zdroje pro frekvenční dielektrickou spektroskopii
Linhart Jiří Zkušebna vysokých napětí
Málek Ondřej Optimalizace zkušebního místa pro kondenzátory určené pro výkonovou elektrotechniku
Slabý Martin Elektrostatické odlučovače
Sládek Jan Elektroizolační kapaliny pro elektroenergetiku
Spáčil Marek Systémy pro měření veličin na potenciálu vysokého napětí
Večerka Ladislav Vlastnosti měřicího transformátoru napětí s nanokrystalickým magnetickým obvodem
2012
Bureš Pavel Rozložení krokových a dotykových napětí při zkratu v okolí stožáru ZVN
Dvořák Martin Systém měření částečných výbojů pro program hodnocení řízeného stárnutí vinutí turbogenerátorů JE Temelín
Jankovský Pavel Diagnostika izolačních systémů pomocí metody zotavených napětí
2011
Čech Petr Impulsní zdroj pro testování senzorů proudu
Doubek Jiří Koordinace izolace v systémech zvn a uvn
Duda Adam Vliv koróny na vedení vvn
Kejíková Zuzana Oveření vlastností Rogowského cívky pro měření velkých impulzních proudů
Ullman Jiří Změna dielektrických vlastností kabelů při tepelném a radičním stárnutí
2010
Marousek Michal Ochrana před účinky bleskového proudu ve specifickém prostředí
Vacikar Miroslav Koróna v praxi
2009
Klouček Tomáš Kapacity vysokonapěťových transformátorů
Šulcek Jan Automatický vyhodnocovací systém pro vysokonapěťové impulzní zkoušky
Zamazalová Marcela Možnosti lokalizace bleskového výboje
2008
Růžička Josef Vysokonapěťové přepěťové ochrany
Švanda Jan Model transformátoru pro rychlé přechodné děje
2007
Klas Jan Modelování rázových dějů ve vinutí transformátoru
Němec Jaromír Elektrostatické odlučovače
Soural Jan Elektrická pevnost kompozitních a keramických izolátorů
2006
Mikeš Jan Vnější ochrana před účinky atmosférických výbojů
Müller Zdeněk Diagnostika stavu vinutí silových transformátorů
Staněk Aleš Svodiče přepětí nn

Bakalářské práce

2018
Chengyan Duan Cable System for HVDC Power Transmission
2016
Branný Jan Analýza poruch kabelového rozvodu vysokého napětí
Königová Kristýna Vícekanálové měření částečných výbojů
Štolfa Radim Experimentální ověření jednotlivých typů částečných výbojů
Zeifart Tomáš Rozložení elektrického pole ve vysokonapěťových kabelových koncovkách a spojkách
2015
Valenta Lubomír Napěťové zkoušky izolátorů za mokra
2014
Vodrážka Filip Návrh a realizace vysokonapěťového vysokofrekvenčního zdroje
2013
Černý Vlastimil Kalibrace vysokonapěťových děličů
Schneider Michael Metody měření činných a jalových výkonů
2012
Kokeš Dalibor Úpravy vinutí transformátorů s ohledem na impulsní namáhání
Popelka Martin Diagnostika netočivých elektrických strojů
Rozsypal Daniel Elektrické výboje u vysokonapěťových kabelů
Sobota Jan Parametry vysokonapěťových děličů
2011
Héder Zsolt Elektrické výboje v elektroenergetice
Kněnický Martin Detekce poruch vinutí transformátorů
Sládek Jan Elektrická pevnost kapalných izolantů
Třešňák David Měření napětí a proudů v elektroenergetice
2010
Kotlan Jiří Vysokonapěťové zkoušky zařízení vvn
2009
Čech Petr Zdroje impulsních napětí a proudů
Kejíková Zuzana Možnosti využití Rogowského cívky pro měření částečných výbojů
Straka Libor Monitorovací systémy výkonových transformátorů
Ullman Jiří Řízení životního cyklu transformátorů
2008
Čopjan Martin Metody pro měření částečných výbojů
Doubek Jiří Kvalita vysokonapěťových měření
Jekosch Jan Stejnosměrné zdroje vysokých napětí
Kučera Miroslav Vyhodnocovací postupy pro impulzní napěťové zkoušky
Liptovský Karel Resonanční zdroje vysokých napětí
Melichar Jan Vysokonapěťové děliče
2007
Klouček Tomáš Nové poznatky v ochraně budov před účinky bleskových výbojů
Šulcek Jan Zkoušky impulzním napětím a jejich vyhodnocování
2006
Kapala Adam Historický vývoj norem v oblasti měření částečných výbojů
Leubner Karel Generátory impulsních napětí
Novák Pavel Měření elektrického náboje
Vrba Milan Užití koróny v praxi
Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-110) byla změněna 14:21 29.06.2018 uživatelem knenimar.