Pamatuji si určité věci, které se možná nikdy nestaly, ale které se tím, jak si je připomínám, stávají.
-- PinterHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku

Formální náležitosti bakalářských prací:

Náležitosti bakalářské práce stanovuje Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL, která v čl. 3.10 uvádí:

"Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran ve formátu A4 (bez příloh) vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku kvalitní vazbou (nikoli spirálovou) musí obsahovat:

 • obsah včetně seznamu případných příloh
 • zadávací formulář
 • anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
 • datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s Metodickým pokynem - čl. 6, odst. 1
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • popis řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury.

Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf." Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve Vyhlášce studijního oddělení. Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.

Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do závěrečné práce na nosiči CD nebo DVD popř. na jiném předem dohodnutém nosiči zpravidla v případech, kdy okolnosti neumožní nahrát celý obsah (většinou z důvodu omezení datových souborů) do KOS. I v těchto případech jsou ale studenti povinni nahrát soubor s vlastním textem (a nezbytnými přílohy) práce ve formátu pdf do KOS. Připadný datový nosič obsahuje práci ve formátu pdf a případné přílohy (výkresová dokumentace, kód programu apod.). Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.

Zápočet za bakalářskou práci udělí referent pro státní závěrečné zkoušky (Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (místnost B3-358) nebo doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (místnost B3-350)) na základě doporučení vedoucího práce.

Formální náležitosti diplomových prací:

Náležitosti diplomové práce stanovuje Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL, která v čl. 3.10 uvádí:

"Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran ve formátu A4 (bez příloh) vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku kvalitní vazbou (nikoli spirálovou) musí obsahovat:

 • obsah včetně seznamu případných příloh.
 • zadávací formulář
 • anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
 • datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s Metodickým pokynem - čl. 6, odst. 1
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • popis řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury

Diplomová práce se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf. Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala." Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve Vyhlášce studijního oddělení. Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.

Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do závěrečné práce na nosiči CD nebo DVD popř. na jiném předem dohodnutém nosiči zpravidla v případech, kdy okolnosti neumožní nahrát celý obsah (většinou z důvodu omezení datových souborů) do KOS. I v těchto případech jsou ale studenti povinni nahrát soubor s vlastním textem (a nezbytnými přílohy) práce ve formátu pdf do KOS. Připadný datový nosič obsahuje práci ve formátu pdf a případné přílohy (výkresová dokumentace, kód programu apod.). Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.

Zápočet za diplomovou práci udělí referent pro státní závěrečné zkoušky (Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (místnost B3-358) nebo doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (místnost B3-350)) na základě doporučení vedoucího práce.

Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-23) byla změněna 11:26 04.05.2023 uživatelem mullez1.