Dilema od dřezu Není lehké být hlavní kuchařkou a myčkou nádobí a přesto zůstat sexy.
-- LanskyHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
This is version 13. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Formální náležitosti bakalářských prací:

Náležitosti bakalářské práce stanovuje Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL, která v čl. 3.8 uvádí:

"Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran formátu A4 (bez příloh) svázaných v jednom svazku musí obsahovat:

 • obsah včetně seznamu případných příloh
 • zadávací formulář
 • anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • popis řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury.

Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf."

Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do bakalářské práce na nosiči CD nebo DVD. Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.

Zápočet za bakalářskou práci udělí referent pro státní závěrečné zkoušky (Ing. Zdeněk Müller nebo Ing. Ivan Cimbolinec) na základě doporučení vedoucího práce.

Formální náležitosti diplomových prací:

Náležitosti diplomové práce stanovuje Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL, která v čl. 3.9 uvádí:

"Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran formátu A4 (bez příloh) svázaných v jednom svazku. Práce musí obsahovat:

 • zadávací formulář
 • anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • popis řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury
 • obsah včetně seznamu případných příloh.
Diplomová práce se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf. Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala."

Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do diplomové práce na nosiči CD nebo DVD. Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.

Zápočet za diplomovou práci udělí referent pro státní závěrečné zkoušky (Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (místnost B3-358) nebo Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (místnost B3-357)) na základě doporučení vedoucího práce.

Více informací... Přihlášení
This particular version was published on 10:44 15.04.2014 by mullez1.