Dilema od dřezu Není lehké být hlavní kuchařkou a myčkou nádobí a přesto zůstat sexy.
-- LanskyHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to Symetrizace, or Symetrizace version history

At line 1 added 7 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Trusted}]
%%(float:right; width:30%)
Vymyslel: Jan Kyncl\\
Pochopil a vytvořil: [Jakub Nečesaný|mailto:jakub@necesany.net]
%%
At line 9 added 1 line.
5.10.2002
At line 20 changed 1 line.
''Y''[{Sub par='12'}] (S) a ''Y''[{Sub par='13'}] (S) byla zátěž reálná a symetrická; dalším požadavkem je, aby
''Y''%%sub 12%% (S) a ''Y''%%sub 13%% (S) byla zátěž reálná a symetrická; dalším požadavkem je, aby
At line 23 changed 3 lines.
~# zachování činného výkonu: ''Y''[{Sub par='12'}] a ''Y''[{Sub par='13'}] jsou ryze imaginární,\\
~# výsledné zapojení neodebírá jalový výkon: ''Y''[{Sub par='12'}] = -''Y''[{Sub par='13'}]; položme ''Y''[{Sub par='12'}] = ''j.Y'', ''Y''[{Sub par='13'}] = ''-j.Y'',\\
~# symetrie odebíraných proudů: ''I''[{Sub par='1'}] = ''k.U''[{Sub par='1'}], ''I''[{Sub par='2'}] = ''k.U''[{Sub par='2'}], ''I''[{Sub par='3'}] = ''k.U''[{Sub par='3'}].
~# zachování činného výkonu: ''Y''%%sub 12%% a ''Y''%%sub 13%% jsou ryze imaginární,\\
~# výsledné zapojení neodebírá jalový výkon: ''Y''%%sub 12%% = -''Y''%%sub 13%%; položme ''Y''%%sub 12%% = ''j.Y'', ''Y''%%sub 13%% = ''-j.Y'',\\
~# symetrie odebíraných proudů: ''I''%%sub 1%% = ''k.U''%%sub 1%%, ''I''%%sub 2%% = ''k.U''%%sub 2%%, ''I''%%sub 3%% = ''k.U''%%sub 3%%.
At line 28 changed 1 line.
''U''[{Sub par='1'}] = ''U'', ''U''[{Sub par='2'}] = ''U.a''[{Sup par='2'}], ''U''[{Sub par='3'}] =
''U''%%sub 1%% = ''U'', ''U''%%sub 2%% = ''U.a''%%sup 2%%, ''U''%%sub 3%% =
At line 34 changed 3 lines.
''I''[{Sub par='1'}] = ''I''[{Sub par='12'}] + ''I''[{Sub par='13'}] = ''j.Y.''(''U''[{Sub par='1'}] -
''U''[{Sub par='2'}]) - ''j.Y.''(''U''[{Sub par='1'}] - ''U''[{Sub par='3'}]) = ''j.Y.U.''(1 -
''a''[{Sup par='2'}]) - ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''[{Sub par='1'}] = ''k.U''\\
''I''%%sub 1%% = ''I''%%sub 12%% + ''I''%%sub 13%% = ''j.Y.''(''U''%%sub 1%% -
''U''%%sub 2%%) - ''j.Y.''(''U''%%sub 1%% - ''U''%%sub 3%%) = ''j.Y.U.''(1 -
''a''%%sup 2%%) - ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 1%% = ''k.U''\\
At line 38 changed 3 lines.
''I''[{Sub par='2'}] = ''I''[{Sub par='23'}] - ''I''[{Sub par='12'}] = ''G.''(''U''[{Sub par='2'}] -
''U''[{Sub par='3'}]) - ''j.Y.''(''U''[{Sub par='1'}] - ''U''[{Sub par='2'}]) = ''G.U.''(''a''[{Sup par='2'}]
- ''a'') - ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''[{Sub par='2'}] = ''k.U.a''[{Sup par='2'}]\\
''I''%%sub 2%% = ''I''%%sub 23%% - ''I''%%sub 12%% = ''G.''(''U''%%sub 2%% -
''U''%%sub 3%%) - ''j.Y.''(''U''%%sub 1%% - ''U''%%sub 2%%) = ''G.U.''(''a''%%sup 2%%
- ''a'') - ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 2%% = ''k.U.a''%%sup 2%%\\
At line 42 changed 3 lines.
''I''[{Sub par='3'}] = -''I''[{Sub par='23'}] - ''I''[{Sub par='13'}] = -''G.''(''U''[{Sub par='2'}] -
''U''[{Sub par='3'}]) - (-''j.Y'')''.''(''U''[{Sub par='1'}] - ''U''[{Sub par='3'}]) =
-''G.U.''(''a''[{Sup par='2'}] - ''a'') + ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''[{Sub par='3'}] =
''I''%%sub 3%% = -''I''%%sub 23%% - ''I''%%sub 13%% = -''G.''(''U''%%sub 2%% -
''U''%%sub 3%%) - (-''j.Y'')''.''(''U''%%sub 1%% - ''U''%%sub 3%%) =
-''G.U.''(''a''%%sup 2%% - ''a'') + ''j.Y.U.''(1 - ''a'') = ''k.U''%%sub 3%% =
At line 51 changed 1 line.
''k.U.''(1 + ''a''[{Sup par='2'}] + ''a'') = 0, neboť platí 1 + ''a''[{Sup par='2'}] + ''a'' = 0.
''k.U.''(1 + ''a''%%sup 2%% + ''a'') = 0, neboť platí 1 + ''a''%%sup 2%% + ''a'' = 0.
At line 59 changed 1 line.
''P'' = Re{''U.G.U''} + Re{''a''[{Sup par='2'}]''.U.'' (''a''[{Sup par='2'}]''.U.G'')[{Sup par='*'}] } = ''U''[{Sup par='2'}]
''P'' = Re{''U.G.U''} + Re{''a''%%sup 2%%''.U.'' (''a''%%sup 2%%''.U.G'')%%sup *%% } = ''U''%%sup 2%%
At line 61 changed 4 lines.
''.G.''(1 + ''a''[{Sup par='2'}]''.''(''a''[{Sup par='2'}])[{Sup par='*'}] +
''a.a''[{Sup par='*'}]) = ''U''[{Sup par='2'}]''.G.''(1 + ~|''a''[{Sup par='2'}]~|[{Sup par='2'}] +
~|''a''~|[{Sup par='2'}]) = ''U''[{Sup par='2'}]''.G.''(1 + ~|''a''|[{Sup par='4'}] +
~|''a''~|[{Sup par='2'}]) = ''U''[{Sup par='2'}]''.G.''(1 + 1 + 1) = 3.''U''[{Sup par='2'}].G
''.G.''(1 + ''a''%%sup 2%%''.''(''a''%%sup 2%%)%%sup *%% +
''a.a''%%sup *%%) = ''U''%%sup 2%%''.G.''(1 + ~|''a''%%sup 2%%~|%%sup 2%% +
~|''a''~|%%sup 2%%) = ''U''%%sup 2%%''.G.''(1 + ~|''a''|%%sup 4%% +
~|''a''~|%%sup 2%%) = ''U''%%sup 2%%''.G.''(1 + 1 + 1) = 3.''U''%%sup 2%%.G
At line 66 changed 1 line.
Činný výkon původního zapojení před připojením symetrizačních členů byl: ''P'' = ''G.''([Symetrizace/sqrt(3).png]''.U'')[{Sup par='2'}] = 3''.U''[{Sup par='2'}]''.G''.
Činný výkon původního zapojení před připojením symetrizačních členů byl: ''P'' = ''G.''([Symetrizace/sqrt(3).png]''.U'')%%sup 2%% = 3''.U''%%sup 2%%''.G''.
At line 111 changed 5 lines.
|-1j/[Symetrizace/sqrt(3).png] | |1j / |příspěvky větví ze schematu
| |3j/[Symetrizace/sqrt(3).png] |-3j/[Symetrizace/sqrt(3).png]
|5j / |-5j/[Symetrizace/sqrt(3).png] | |
| [{nbsp}] | [{nbsp}] | [{nbsp}] |
|j (4 +4/) |j (-2 -2/[Symetrizace/sqrt(3).png]) |j (-6 +2/[Symetrizace/sqrt(3).png]) |suma sloupců
|-1j/[Symetrizace/sqrt(3).png] | |1j/[Symetrizace/sqrt(3).png] |příspěvky větví ze schematu
| |3j/[Symetrizace/sqrt(3).png] |-3j/[Symetrizace/sqrt(3).png]|příspěvky větví ze schematu
|5j / |-5j/[Symetrizace/sqrt(3).png] | | příspěvky větví ze schematu
| ---- | ---- | ---- | ----
|j (4 +4/[Symetrizace/sqrt(3).png]) |j (-2 -2/[Symetrizace/sqrt(3).png]) |j (-6 +2/[Symetrizace/sqrt(3).png]) |suma sloupců
At line 125 added 9 lines.
V tabulce je důležitý poslední řádek, který je součtem všech příspěvků v dané
větvi. Tyto hodnoty nám určují typ prvku a jeho velikost,
který připojíme paralelně k odpovídající větvi. Jelikož uvažujeme obvod s jednou frekvencí napětí
a proudů, je možno vždy nahradit paralelní kombinaci indukčnosti a kapacity jedním prvkem, indukčností
či kapacitou podle výsledného znaménka admitance. Upozorněme, že velikosti admitancí jsou funkcemi frekvence,
pro obecný obvod s obecným napájením tato náhrada možná není. Například k větvi mezi uzly 3-1 připojíme
kondenzátor o velikosti admitance j(4 +4/[Symetrizace/sqrt(3).png]) S (kondenzátor, protože výraz
je kladný). Výsledkem je tedy schema:
At line 136 added 3 lines.
Symetrizace byla provedena. Výsledné zařízení odebírá reálný výkon ze sítě. Z libovolné admitance lze tedy vytvořit symetrickou zátěž.\\
V praxi se ale s explicitním vyjádřením admitance příliš často nesetkáváme. Daleko častější je způsob zadání například:
At line 121 changed 1 line.
[{Image src='Symetrizace/sym_vzorec1.png'}]
Pro získání explicitního vyjádření, na které jsme zvyklí, použijeme následující vzorec, který je ilustrován výpočetem:
At line 143 added 1 line.
[{Image src='Symetrizace/sym_vzorec1.png'}]
At line 145 added 4 lines.
Dostali jsme explicitní vyjádření admitance. S těmito hodnotami dále nakládáme, jako v __předchozím příkladě.__\\
\\
KONEC ZVONEC.
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-33) byla změněna 18:25 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.