Dilema od dřezu Není lehké být hlavní kuchařkou a myčkou nádobí a přesto zůstat sexy.
-- LanskyHlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to ZavPrace, or ZavPrace version history

At line 6 changed 1 line.
Náležitosti __bakalářské práce__ stanovuje [Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL|http://www.feld.cvut.cz/rozvoj/smerniceBSZZ.html], která v čl. 3.8 uvádí:
Náležitosti __bakalářské práce__ stanovuje [Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL|http://www.feld.cvut.cz/rozvoj/smerniceBSZZ.html], která v čl. 3.10 uvádí:
At line 8 changed 1 line.
"Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran formátu A4 (bez příloh) __svázaných v jednom svazku__ musí obsahovat:
"Bakalářská práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku kvalitní vazbou (nikoli spirálovou)__ musí obsahovat:
At line 12 changed 1 line.
* prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/MP_2009_01.pdf] - čl. 6, odst. 1
At line 18 changed 1 line.
Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává __ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__"
Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která práci zadala. Bakalářská práce se odevzdává __ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__" Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1415.html]. __Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.__
At line 20 changed 1 line.
Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají __elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do bakalářské práce na nosiči CD nebo DVD.__ Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.\\
Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do závěrečné práce na nosiči CD nebo DVD popř. na jiném předem dohodnutém nosiči zpravidla v případech, __ kdy okolnosti neumožní nahrát celý obsah (většinou z důvodu omezení datových souborů) do KOS.__ I v těchto případech jsou ale studenti povinni nahrát soubor s vlastním textem (a nezbytnými přílohy) práce ve formátu pdf do KOS. Připadný datový nosič obsahuje práci ve formátu pdf a případné přílohy (výkresová dokumentace, kód programu apod.). Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.\\
At line 22 changed 1 line.
__Zápočet za bakalářskou práci__ udělí referent pro státní závěrečné zkoušky (''Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (místnost B3-358)'' nebo ''Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (místnost B3-357)'') __na základě doporučení vedoucího práce__.
__Zápočet za bakalářskou práci__ udělí referent pro státní závěrečné zkoušky (''Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (místnost B3-358)'' nebo ''doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (místnost B3-350)'') __na základě doporučení vedoucího práce__.
At line 26 changed 1 line.
Náležitosti __diplomové práce__ stanovuje [Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL|http://www.feld.cvut.cz/rozvoj/smerniceMSZZ.html], která v čl. 3.9 uvádí:
Náležitosti __diplomové práce__ stanovuje [Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL|http://www.feld.cvut.cz/rozvoj/smerniceMSZZ.html], která v čl. 3.10 uvádí:
At line 28 changed 1 line.
"Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran formátu A4 (bez příloh) __svázaných v jednom svazku.__ Práce musí obsahovat:
"Diplomová práce má zpravidla rozsah 40 až 80 stran ve formátu A4 (bez příloh) __vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku kvalitní vazbou (nikoli spirálovou)__ musí obsahovat:
* obsah včetně seznamu případných příloh.
At line 31 changed 1 line.
* prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
* datované a podepsané prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů v souladu s [Metodickým pokynem|http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/MP_2009_01.pdf] - čl. 6, odst. 1
At line 36 removed 2 lines.
* obsah včetně seznamu případných příloh.
Diplomová práce __se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__ Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala."
At line 39 changed 1 line.
Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají __elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do diplomové práce na nosiči CD nebo DVD.__ Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.\\
Diplomová práce __se odevzdává nejméně ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf.__ Bližší specifikaci požadavků může stanovit vedoucí katedry, která diplomovou práci zadala." Elektronická verze práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS - podrobnosti a návod jsou uvedeny ve [Vyhlášce studijního oddělení|http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1416.html]. __Student odevzdává elektronickou verzi prostřednictvím KOS před odevzdáním tištěné verze na katedře.__
Studenti odevzdávající práci na Katedře elektroenergetiky odevzdávají elektronickou přílohu vlepenou ve vhodném obalu do závěrečné práce na nosiči CD nebo DVD popř. na jiném předem dohodnutém nosiči zpravidla v případech, __ kdy okolnosti neumožní nahrát celý obsah (většinou z důvodu omezení datových souborů) do KOS.__ I v těchto případech jsou ale studenti povinni nahrát soubor s vlastním textem (a nezbytnými přílohy) práce ve formátu pdf do KOS. Připadný datový nosič obsahuje práci ve formátu pdf a případné přílohy (výkresová dokumentace, kód programu apod.). Zadávací formuláře jsou generovány přímo z KOS.\\
At line 41 changed 1 line.
__Zápočet za diplomovou práci__ udělí referent pro státní závěrečné zkoušky (''Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (místnost B3-358)'' nebo ''Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (místnost B3-357)'') __na základě doporučení vedoucího práce__.
__Zápočet za diplomovou práci__ udělí referent pro státní závěrečné zkoušky (''Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (místnost B3-358)'' nebo ''doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (místnost B3-350)'') __na základě doporučení vedoucího práce__.
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-23) byla změněna 11:26 04.05.2023 uživatelem mullez1.